Fotocollage - czyli o sposobie myślenia

Przez kilka lat głównym tematem moich zainteresowań twórczych był emocjonalnie fotografowany pejzaż Ziemi Kieleckiej (krajobraz uważam i dzisiaj za najpiękniejszą tradycję polskiej fotografiki). Pra­ce moje wywodzą się z natury i obrazują bogatą budowę struktu­ralną ziemi uprawianej przez rolnika i układającej się w przeboga­te wzory charakterystyczne dla regionu. Silne zgrafizowanie po­zwala na uwypuklenie unerwienia graficznego fotogramu. Nawarstwiają się próby przełamania praw perspektywy właściwej fotografii.

Badam zagadnienia ruchu - chcę z płaszczyzny fotogra­mu wydobyć maksimum wibrowania, falowania, wirowania. Wra­żenie ruchu osiągam rozmaitymi środkami - stąd szczególne upodobanie do stosowania linii falistych i formy koła oraz drob­nych uderzeń światła.
Interesują mnie poszukiwania wizji syntetycznej poprzez niewiel­ką ilość realizacji wynikowych w podjętym zamierzeniu. Prace nad poszczególnymi tematami przeplatają się i uzupełniają, pozwala­jąc na znacznie pełniejszą wypowiedź w każdym z kolejnych opra­cowań. Nawarstwianie doznań artystycznych wynikające przy opra­cowywaniu grupy tematycznej prowadzi do formułowania "zdań". Odrzucam układanie zdjęć w serię. Proponuję zastosowanie skró­tów myślowych - cytuję i przytaczam elementy składowe obrazu na płaszczyźnie jednego fotogramu, traktując wynik jako fotomontaż.

Fotocollage polega na kolejnym lub łącznym wkopiowaniu ele­mentów składowych na płaszczyznę papieru fotograficznego me­todą ściśle fotograficzną. Otrzymany wynik jest zbiorem dokumen­tów - banalnych przedmiotów. Z tych zwykłych przedmiotów w ba­nalnych ujęciach - buduję nowe przestrzenie. Poszczególnym częściom składowym obrazu nadaję treści wynikające z ich po­tocznego postrzegania, jak również wieloznaczne, wynikające z wzajemnych oddziaływań.

Ze zderzenia form i struktur oraz ich wzajemnych korelacji wypływają treści pozaplastyczne pozwala­jące na indywidualną i wieloznaczną interpretację. Wieloznaczność treściową uzyskuję poprzez zestawienie banalnych przedmiotów, które na płaszczyźnie fotogramu nabierają wagi znaku - symbolu niosącego treści łatwo odczytywane przez widza. Eksponując przede wszystkim znaczenie - fotocollage jest doku­mentem określonego sposobu myślenia i tego myślenia zapisem optycznym. 

Dokumentacja