Jerzy Rosołowicz zaliczany jest do klasyko?w sztuki konceptualnej w Polsce. Malarz, pisarz, teoretyk, projektant bezinteresownych urza?dzen?, nauczyciel, swoje teoretyczne propozycje przedstawił w 1962 roku w teks?cie Teoria funkcji formy. Jego oryginalna koncepcja sztuki neutralnej znalazła rozwinie?cie w kolejnych tekstach: O działaniu neutralnym(1967) i Pro?ba odpowiedzi na pytanie, co to jest s?wiadome działanie neutralne (1971). W swojej praktyce artystycznej pocza?tkowo tworzył obrazy i rysunki z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Po wczesnym okresie kompozycji metaforycznych, w drugie połowie lat 50. rozpocza?ł serie? obrazo?w fakturowych uwaz?anych za jedna? z najciekawszych propozycji malarstwa materii. W połowie lat 60. przy uz?yciu mas plastycznych komponował pulsu- ja?ce rytmem reliefowe powierzchnie Neutrono?w. W kolejnych realizacjach zacza?ł stosowac? szkło optyczne wtapiane w polichromowane drewno, metal lub szkło w serii Reliefo?w sferycznych i Neutronikono?w. Jego idea działan? neutralnych miała najbardziej konsekwentne rozwinie?cie w niemoz?liwych do zrealizowania projektach konstrukcji Neutrdromu (1967) oraz Kreatorium kolumny stalagnatowej: Millenium (1970). Te utopijne projekty mimo ?inz?ynieryjnych? odniesien? problematyzowały technicystyczne czy scjentystyczne uto- pie. Autor skomplikowanych teorii i projekto?w zachowywał dystans do traktowania ich i siebie samego z nadmierna? powaga?, o czym s?wiadcza? pełne poczucia humoru, absurdalne projekty jak Koncert na 28 poduszek i zacho?d słon?ca (1968) czy Naczynie do łowienia rosy, w kto?rym Rosołowicz uz?ywaja?c etymologii własnego nazwiska prezentował sie? w roli łowcy rosy. Jerzy Rosołowicz (1928-1982) studiował w latach 1948-1953 we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), gdzie w latach 1972-73 prowadził Pracownie? Rysunku i Malarstwa (zrezygnował nie moga?c realizowac? zaproponowanego programu studio?w). Od 1961 roku był zwia?zany z Grupa? Wrocławska?, od 1967 z Galeria? Pod Mona? Liza?. Od 1963 roku uczest- niczył w wystawach organizowanych w ramach Sympozjo?w Złotego Grona w Zielonej Go?rze, od 1964 roku w Plenerach Koszalin?skich w Osiekach, od 1965 roku w Biennale Form Przestrzennych w Elbla?gu, uczestniczył w Sympozjum Wrocław?70 i w wystawie Sztuka poje?ciowa (Wrocław 1970). W 1972 roku wła?czył sie? do zainicjowanej przez Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego akcji ?NET? ? wolnej wymiany idei artystycznych. Two?rcze odnalezienie siebie w nieuniknionym przeciez?, anonimowym bycie zbiorowym.

Dokumentacja