Noty krytyczne język japoński

1969 Mori, Kei, Akira Kurosaki, Geijutsu Seikatsu no. 234, Geijutsu Seikatsusha, Tokyo

1971 Ogura, Tadao, Akira Kurosaki, Kikan Hanga no. 12, Bijutsu Shuppansha, Tokyo


Ogawa, Masataka, Kurosaki Akira: Works Permeated with Japanese Folk Art , Japanese Arts no. 14, Shukan Asahi no. 2784, Asahi Shinbunsha, Tokyo

1972 Fuji, Yoshiyuki, Artists Aiming at Tomorrow: Akira Kurosaki, Art Ouarterly no. 20,3, Maria Shobo, Kyoto

1973 Inui, Yoshiaki, Akira Kurosaki. Mizue no. 822, Bijutsu Shuppannsha, Tokyo

1974 Kawashima, Shinjiro, Akira Kurosaki: Red and Black, Geijutsu Shincho no. 12, Tokyo

1975 Prints by Akira Kurosaki: 1970-1974, Ouarterly Review of Design no. 8, Bijutsu Shuppansha, Tokyo Kuwabara, Sumio, Akira Kurosaki in LOVE & PEACE, Hanga Geijutsu no. 10, Abe Publishing Ltd, Tokyo


Ogura, Tadao, Kurosaki's World, Kyubi no. 24, Tokyo

1976 Ogura, Tadao, Akira Kurosaki. Japanese Modern Arts, Asahigraph no. 2699, Tokyo


Kawai, Shozo, Akira Kurosaki, Ten Printmakers, Kawade Shobo Shinsha, Tokyo

1977 Hirano, Shigemitsu, Akira Kurosaki, Bijutsu Techo vol. 29, no. 417, Bijutsu Shuppannsha, Tokyo

1978 Kitamura, Yoshio, Kurosaki's Prints. Art viston no. 8, Tokyo

1980 Fuji, Yoshiyuki, Akira Kurosaki, KEIZAI Journal vol. 22, no. 3, Osaka


Hasegawa, Kimiyuki, Akira Kurosaki's Image, Gekkan Bijutsu, no. 59, San Art, Tokyo


Nakahara, Yusuke, Akira Kurosaki in his Portfolio, CHINA, Hanga Geijutsu no. 31, Abe Publishing Ltd, Tokyo

1984 Tani, Arata, Akira Kurosaki's Woodblock Prints, Hanga Kan no. 6, Kawai Shobo, Tokyo


Tomiyama Hideo, Traces of the Woodblock Print Artist Akira Kurosaki, Akira Kurosaki: Woodblock Prints1965-1983, Shirota Gallery, Tokyo

1986 Hasegawa, Kimiyuki, Akira Kurosaki, Reclaimed Horizon in Black and Red Space, Bijutsu Techo, Special Number, vol. 38, no. 568; Contemporary Prints: In Pursuit of the Image. Bijutsu Shuppan, Tokyo

1993 Abukawa, Hiromichi, Daydreams Facing a Mirror: Kurosaki Akira's Approach to Ukiyo-e, Niju-isseiki hanga no. 28, Yushisha, Tokyo

1996 Special Edition: Akira Kurosaki: Creative Approaches to Print and Paper, Hanga Geijutsu no.93, Abe Publishing Ltd, Tokyo

1997 Akira Kurosaki: The Man and his Works, Sosaku-Ichiba 5: Playing with Prints, Maria Shobo, Kyoto

1998 Kobayashi, Masao, Introduction to Museum Holdings: Red Darkness 5, Journal of Osaka National Museum of Art no.75, Osaka


Otagaki, Minoru, New Creativity: Visit to the Printmaker Akira Kurosaki in his Studio, Kyoto Shinbun, 4.21, 4.28

2004 Salter, Rebecca, Akira Kurosaki-A Contemporary Master in the Ukiyo-e Tradition, Akira Kurosaki: Woodcut and Paperwork, Kyoto

 

Dokumentacja