Japońskie drzeworyty Akira Kurosaki

Prace artysty-drzeworytnika uznawanego za narodowy skarb Japonii, można od dziś› oglą…dać‡ w galerii Pod Dachem (MCK, ul. Bohaterów Warszawy 26), która po przerwie wznowił‚a dział‚alność‡. Akira Kurosaki to najwybitniejszy współ‚cześ›nie grafik japoń„ski, profesor uniwersytetu w Kioto.

21 grafik za szkł‚em i ?zaskoczenie. Sztuka, grafika japońska kojarzy nam się™ na ogół‚ z intensywnym kolorem, finezyjną… kreską…, tradycyjnym pejzażem i teatralnie upozowanymi postaciami w kimonach. Tutaj ? nic z tych rzeczy. Uderza raczej szarość‡, czerń„ i biel, niż kolor a przede wszystkim atakuje nieoczekiwany styl ? abstrakcja. I choć‡ po rozszyfrowaniu tytuł‚ów, głębokim namyś›le i przywoł‚aniu całej wiedzy filozoficznej, można się z tą sztuką… porozumieć‡, to pozostaje faktem, że nie wszyscy zechcą… i będą… mogli z taką… grafiką… się™ zaprzyjaźnić‡. Sztuka abstrakcyjna zawsze miał‚a przeciwników a zł‚ożoność‡ techniki zastosowanej przez Kurosaki w prezentowanych drzeworytach, bę™dzie jasna i zrozumiał‚a tylko dla wybranych.

- To niesamowita dla mnie okazja, że mogę™ takie drzeworyty zobaczyć‡ w Tychach ? mówi Gabriela Kieł‚czowska-Sł‚owikowska, plastyk, znawca sztuki Dalekiego Wschodu. Dla mnie to kontynuacja tego, czym faktycznie był tradycyjny drzeworyt japoń„ski. To sztuka trudna technicznie, wymagająca kooperacji kilku a nawet kilkunastu osób. Ukiyo-e, to drzeworyty przedstawiają…ce najcz궛ciej albo krajobrazy albo życie dzielnic rozkoszy. Ta tematyka się™ skończyła ? gejsze, kurtyzany, teatr kabuki ? mijał‚a też moda na pejzaż i wydawało się™, że japoński drzeworyt się™ koń„czy. Wtedy nagle znalazł‚ się™ ktoś›, kto nie tylko odbudował‚ znaczenie drzeworytu jako techniki, ale nadał‚ mu nową wartość poprzez nowy temat ? abstrakcję™. Kurosaki to talent, trochę™ geniusz wykorzystują…cy tradycyjne techniki wł‚asnego kraju, nadają…c im nową…, zupełnie współczesną… wartość‡.

Wystawa powstał‚a dzię™ki współ‚pracy MCK z galerią… Esta w Gliwicach, którą… prowadzi Tadeusz Stapowicz, od lat zafascynowany japoń„ską… grafiką….

- Galeria Esta działa od 14-tu lat i od począ…tku ukierunkowana była na artystów zagranicznych ? mówi Tadeusz Stapowicz.  Japoń„ska grafika zawsze mnie fascynował‚a ze wzglę™du na jej wyją…tkowy smak i estetykę™; czasami nawet prostotę, przerysowania. Coś› w tym jest. Do Gliwic, do mojej lokalnej galerii, udał‚o nam się w zeszł‚ym roku ściągnąć‡ Akira™ Kurosaki i zrobić wystawę™, mieliśmy artystyczne szczęście i powód do dumy. Pomyś›leliś›my sobie, że tą™ sztukę™ można pokazać dalej; jest rzadka, wyją…tkowa, znana w świecie. Mam pozwolenie od artysty na pokazywanie jego prac, wię™c uznałem, że możemy to zrobić‡ również w Tychach.

Akira Kurosaki urodził się™ w 1937 roku, w Mandżurii (Chiny). Ukoń„czył‚ studia w Kioto, pierwsze drzeworyty zaczął‚ tworzyć‡ w latach 60. ubiegł‚ego wieku. Jego wczesne ryciny sytuował‚y si™ę w obszarze chrześ›cijańskim, bo artysta w młodości przeszedł‚ na katolicyzm. W latach 70. eksperymentował‚ łącząc tradycyjne, drzeworytnicze techniki japoń„skie z sitodrukiem czy kolografią…, studiował‚ głę™bię™ i płaszczyznę™ obrazu. Od 1978 roku rozpoczął‚ pracę jako profesor w wielu amerykań„skich uczelniach, od Harvardu poczynając. Jako pedagog zyskał‚ światowe uznanie a jego dzieł‚a zdobywał‚y nagrody na najwię™kszych wystawach w Paryżu, Tokio, Florencji, Krakowie, Seulu, Pekinie i San Francisco. W Polsce cena jego grafiki zaczyna się™ od 1500 dolarów. Wystawę™ w galerii Pod dachem można oglądać przez najbliższy miesiąc.

Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl