Wystawy zbiorowe

Wystawy zbiorowe
Group exhibitions

1974
– *Warszawscy fotograficy, Galeria Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

– *Warsaw Photographers, Gallery of the Warsaw University, Warsaw
1976
– Festiwal Studentów Szkół Artystycznych, Cieszyn
– VIDEO-ART, Galeria Sztuki LDK Labirynt, Lublin

– Festival of Art Academy Students, Cieszyn
– VIDEO-ART, Art Gallery LDK Labirynt, Lublin
1977
– Pokaz prac video (z Pawłem Kwiekiem), Galeria Mospan, Warszawa
– *Festiwal Studentów Szkół Artystycznych, Wałbrzych
– *Warsztat Formy Filmowej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź

– Presentation of video works (with Paweł Kwiek), Mospan Gallery, Warsaw
– *Festival of Art Academy Students, Wałbrzych
– *Warsztat Formy Filmowej, Lodz History Museum, Lodz
1979
– *Młodzi w Sztuce, Sympozjum i wystawa, Koszalin
– Dokumentacja i autodokumentacja w sztuce, Galeria Dziekanka, Warszawa
– Fotografia – stan aktualny, Galeria Dziekanka, Warszawa
– Work and Words, Foundation De Appel, Amsterdam [pokaz filmu artysty odbył się w Stedelijk Museum]
– Fotografia, film, video – pretekstem aktywności twórczej, Galeria Foto–Medium–Art, Wrocław

– *The Young in Art, Symposium and exhibition, Koszalin
– Documentation and Self-documentation in Art, Dziekanka Gallery, Warsaw – Photography – Current State, Dziekanka Gallery, Warsaw
– Work and Words, Foundation De Appel, Amsterdam [the film show took place at the Stedelijk Museum]
– Potography, Film, Video – Pretext for Artistic Work, Foto-Medium-Art Gallery, Wrocław
1980
– *Spotkanie Młodych, Galeria S, Toruń
– Zespół T, Galeria Ślad, Dom Środowisk Twórczych, Łódź
– Nowe narzędzia, Mała Galeria Fotografii ZPAF, Warszawa

– *Meeting of the Young, S Gallery, Toruń
– Zespół T, Ślad Gallery, Dom Środowisk Twórczych, Lodz
– New Instruments, Mała Gallery of Photography ZPAF, Warsaw
1981
– Extended Photography, International Biennale of Photography, Wiener Secession, Wiedeń
– Zespół T, Galeria Dziekanka, Warszawa
– 70–80. Nowe zjawiska w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych, BWA, Sopot

– Extended Photography, International Biennale of Photography, Wiener Secession, Vienna
– Zespół T, Dziekanka Gallery, Warsaw
– 70–80. New Phenomena in Polish Art of the Seventies, BWA, Sopot
1982
– XII Biennale de Paris, Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, Paryż
– Arteder 82. Muestra Internacional de Obra Gráfica, Bilbao
– XII Biennale de Paris, Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, Paris
– Arteder 82. Muestra Internacional de Obra Gráfica, Bilbao
1983
– Présences polonaises. L’art vivant autour du Musée de Łódź, Centre Georges Pompidou, Paryż

– Présences polonaises. L’art vivant autour du Musée de Łódź, Centre Georges Pompidou, Paris


1985
– *Audiowizualna projekcja prac Artura Brunsza, Galeria EL, Elbląg – *Festiwal Video, Haga

– *Audiovisual projection of works by Artur Brunsz, EL Gallery, Elbląg – * Video Festival, the Hague
1989
– Lochy Manhattanu, czyli sztuka innych mediów. Wystawa instalacja, garaże bloków (tzw. Manhattanu) przy ulicy Piotrkowskiej 182 w Łodzi, organizator: Muzeum Kinematografii w Łodzi
– *Prace Biura, Hotel Sztuki, Łódź
– Symultaniczna instalacja świetlna dla gwiazd i ludzi z pociągu na trasie trójkąta Łódź : Toruń Warszawa, akcja 16 maja 1989, godz. 20.00 – 23.00; realizatorzy: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

–Manhattan Vaults, or the Art of Other Media. Installation Exhibition, garages of the Tower blocks (so-called Manhattan) at 182 Piotrkowska Street in Lodz, organizer: Cinematography Museum in Lodz
– *Agency Works, Hotel Sztuki, Łódź
– Simultaneous Light Installation for Stars and People from the Train on a Triangular Route Lodz – Toruń – Warsaw, action 16 May 1989, time: 20.00–23.00; organizers: Art Museum in Lodz, Railway Museum in Warsaw
1990
– Bakunin w Dreźnie, Kunstmuseum, Dusseldorf; Kampnagel Fabrik, Hamburg
– *Plener w Ustce, BWA, Ustka

– Bakunin in Dresden, Kunstmuseum, Dusseldorf; Kampnagel Fabrik, Hamburg
– *Open-air workshop in Ustka, BWA, Ustka
1991
– Bakunin in Dresden, CSW Ujazdowski Castle, Warsaw
– *presentation with Ewa Mikina, Centre of Polish Sculpture, Orońsko
– Paths of European Culture, Slovenská Národná Galéria, Európsky kulturny klub na Slovensku, Bratislava; Tension A.S.B.L., Hôtel de Ville, Accademie Royale de Beaux-Arts de Brussels, Brussels; Kunst-Werke, Berlin
1992
– Drogi kultury europejskiej, Hotel Sztuki, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź

– Paths of European Culture, Hotel Sztuki, Lodz History Museum, Lodz
1994
– Oikos, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz

– Oikos, Regional Museum, Bydgoszcz
2004
– Multimedialna Kolekcja Galerii Wymiany, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
– *Wykłady, Gdańsk, Koluszki, Lublin, Łódź, Olsztyn, Toruń, Paryż

– Multimedia Collection of the Galeria Wymiany [Exchange Gallery], Centre of Polish Sculpture, Orońsko
– *Lectures, Koluszki, Lublin, Lodz, Olsztyn, Toruń, Paris
2006
– Mentality [wystawa w ramach Łódź Biennale], Łódź Art Center, Łódź
– Analogue. Pioneering Artists’ Video from the UK, Canada and Poland (1968–88), Tate Modern, Londyn

– Mentality [exhibition in the Framework of the Lodz Biennale], Lodz Art Center, Lodz
– Analogue. Pioneering Artists’ Video from the UK, Canada and Poland (1968–88), Tate Modern, London
2007
– Dowcip i władza sądzenia. Asteizm w Polsce, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa i Galeria Program, Warszawa [praca Paruzela byłana ekspozycji w CSW]; BWA Zielona Góra; Galeria Miejska Arsenał, Poznań
– Analogue. Pioneering Artists’ Video from the UK, Canada and Poland (1968–88), MOCCA – Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto

– Joke and the Power of Judging. Asteism in Poland, CSW Ujazdowski Castle, Warsaw and Program Gallery, Warsaw [Paruzel’s work was exhibited at the CSW]; BWA Zielona Góra; City Gallery Arsenał, Poznań
– Analogue. Pioneering Artists’ Video from the UK, Canada and Poland (1968–88), MOCCA – Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto
2008
– Dowcip i władza sądzenia. Asteizm w Polsce, CSW Łaźnia, Gdańsk

– Joke and the Power of Judging. Asteism in Poland, CSW Łaźnia, Gdańsk
2009
– Hommage a Matuszewski, Galeria AT, Poznań
– Moc sztuki. Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn
– Open City. Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej, Lublin
– Hommage a Matuszewski, AT Gallery, Poznań
– Power of Art. Collection of the Warmia and Masuria Association of Fine Art Lovers, Museum of Warmia and Masuria, Olsztyn
– Open City. Festival of Art in Public Space, Lublin
2010
– Konceptualizm. Medium fotograficzne, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź
– Uśpiony Kapitał. Fotografia XX wieku z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa

– Conceptualism. Photographic Medium, Lodz History Museum, Lodz
– Dormant Capital. 20th Century Photography from Cezary Pieczyński’s Collection, Palace in Wilanów Museum, Warsaw
2011
– Polska fotografia konceptualna, Freies Museum, Berlin; Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski

– Polish Conceptual Photography, Freies Museum, Berlin; Municipal Art Centre, Gorzów Wielkopolski
2013
– Uśpiony Kapitał 4 / Sztuka wymiany. Kolekcja Józefa Robakowskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie i Fundacja Profile, Warszawa

– Dormant Capital 4 / Art of Exchange. Józef Robakowski’s Collection, Palace in Wilanów Museum and Profile Foundation, Warsaw
2014
– Net – sztuka dialogu 2, Fundacja Profile, Warszawa

– Net – Art of Dialogue 2, Profile Foundation, Warsaw
2016
– Wobec awangardy XX wieku / w wyborze Andrzeja Paruzela, Atlas Sztuki, Łódź
– Dotyk/ The Touch, BWA, Kielce

– In the Face of the 20the Century Avant-Garde / Selected by Andrzej Paruzel, Atlas Sztuki, Lodz
–The Touch, BWA, Kielce
2016/2017
– Dotyk III. O sztuce haptycznej, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

– The Touch III. On Haptic Art, Miejska Gallery BWA, Bydgoszcz
2017
– Wobec polityki, Austriackie Forum Kultury, Warszawa
– Passages of Neo-Avantgarde, Galeria Platan, Budapeszt
– Paris Photo 2017, Grand Palaise, Paryż

– In the Face of Politics, Austrian Culture Forum, Warsaw
– Passages of Neo-Avant-garde, Platan Gallery, Budapest
– Paris Photo 2017, Grand Palaise, Paris
2018
– Wystawa towarzysząca konferencji Bezinteresowność jest skupieniem, Aula ASP, Gdańsk
– Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918 (prezentacja archiwum z Koluszek), Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
– Kunszt. Rzeźba z Orońska, Zbrojownia Sztuki, ASP, Gdańsk – Szara Strefa – opisywanie opisu, Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7, Gdańsk
– Kto się nie boi awangardy! (wystawa przedaukcyjna), Fundacja Profile, Warszawa

– Exhibition accompanying the conference Disinterestedness Is Concentration, Lecture Room ASP, Gdańsk
– Future Will Be Different. Visions and Practices of Social Modernization after 1918 (presentation of archive from Koluszki), National Gallery of Art Zachęta, Warsaw
– Artistry. Sculpture from Orońsko, Art Armoury Gallery, ASP, Gdańsk
– Grey Zone – Describing a Description, Institute of Art Cybernetics and Spiż 7 Gallery, Gdańsk
– Who Is Not Afraid of Avant-Garde! (pre-auction exhibition), Profile Foundation, Warsaw

 

Dokumentacja