Biografia

Andrzej Urbanowicz 1938 urodzony w Wilnie 1956-1958/1958-1962 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP w Katowicach; dyplom w 1962 1963 pierwsza wystawa indywidualna w Galerii Sztuki Nowoczesnej (Krzywe Koło) w Warszawie 1963-1968 studia nad okultyzmem, magią, pogłębianie wiedzy z zakresu historii i religii starożytnych kultur krajów Bliskiego Wschodu i Grecji oraz filozofii starożytnej i średniowiecznej; intensywne zainteresowanie alchemią (postrzeganą jako gnostycka droga duchowa), a także jungowską psychologią głębi, początki eksperymentowania z użyciem psychodelików - 'modyfikatora świadomości' W drugiej połowie lat 60., zaprzyjaźnieni ze sobą, Urszula Broll, Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik, Andrzej Urbanowicz i Henryk Waniek spotykają się w Katowicach, aby dyskutować i rozważać problemy ich nurtujące, a także realizować wspólne przedsięwzięcia artystyczne. 1967 Osoby te zawiązały Tajną Kronikę Grupy Pięciu Osób (23 XII), zwaną później Ligą Spostrzeżeń Duchowych lub kręgiem ONEIRON 1967-1971 podejmuje, głównie z Henrykiem Wańkiem, szereg działań artystycznych (są to m. in. happeningowe spektakle, pokazy-misteria), translatorskich i wydawniczych 1967-1968/1969 członek Grupy 'Arkat' 1967-1969 inicjuje powstanie Galerii Śląskiej, przemianowanej następnie na Galerię Katowice PSP-ZPAP; prezentuje w niej wystawy, organizuje sesje teoretyczne, spotkania dyskusyjne, poświęcone sztuce współczesnej 1968-1970 inspiruje i organizuje, odbywające się corocznie, ogólnopolskie sympozja Katowickie Spotkania Twórców i Teoretyków Sztuki. Spotkania te odegrały istotną rolę, jako forum wymiany niezależnej myśli artystycznej od 1968 zaczyna praktykować buddyzm Zen 1972-1978 zajmuje się działalnością wydawniczą, prowadzoną poza oficjalnym obiegiem, związaną z problematyką kultury i religii, szczególnie buddyjskiej 1978-1991 pobyt w Stanach Zjednoczonych 1979 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 1992 wystawa retrospektywna (1962-1992) w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 1992-1994 działa autorski Teatr ONEIRON 2; pierwszym spektaklem teatru były 'Więzy' 1993-1994 powołuje Ośrodek Edukacji Kulturą 'Hermaion' 1996 zakłada Teatr ONEIRON 3; jego działalność inauguruje widowisko-performance 'Krotochwila'? Teatr ONEIRON 2 i ONEIRON 3 - to teatry magiczne i wizyjne, z właściwą sobie 'poetyką rytualnej anarchii, zacierające granicę między ceremoniałem a wydarzeniem mistycznym, pomiędzy erotyką a kosmiczną wzniosłością'.

Dokumentacja