Bibliografia

Bibliografia

Benka U.M., Foto-archeologia Jerzego Lewczyńskiego, „Format", 1997, nr 24-25.

Budzińska B., Przeszłość zmaterializowana, „Przegląd Artystyczno-Literacki", Toruń, 1994, nr 12.

Budzińska B., Klasyka i nowatorstwo, „Akant", 1999, nr 6.

Busza J., Sztuka scalania świata, „Kultura", 1977, nr37.

Busza J., Felieton intymny, „Tygodnik Kulturalny", 1979, nr 7.

Busza J., Fotografia socjologiczna, „Kultura", 1981, nr 11.

Busza J., Tryptyk znaleziony na strychu, (w:) J. Busza, Wobec fotografii,Warszawa 1983.

Busza J., Udręka maksymalisty - negatywy Jerzego Lewczyńskiego, Tu i teraz, 8.05.1985; J. Busza, Wobec fotografów, Warszawa, 1990.

Czartoryska U., (bez tytułu), około 1960 (tekst niepublikowany, archiwum J. Lewczyńskiego).

Czartoryska U., Czego fotografowie poszukują, „Fotografia", 1971, nr 6.Artyści nieztomni, „Nowiny. Tygodnik Kulturalny", 2003, nr 49.

Garztecki J., Człowiek z kamerą. Jerzy Lewczyński czyli mnogość, „Fotografia", 1966,nr 8.

Garztecki J., Fotografia rodzinna, Warszawa, 1977. Grabowiecka M., Spotkanie z Jerzym Lewczyńskim,Studium Fotografii w Katowicach, Gliwice, 2002 (praca dyplomowa).

Grabowski L., Biedne drogi nowoczesności, „Fotografia", 1958, nr 9.

Grodzki K., Wilhelm zapomniany, „Górnośląski Informator Kulturalny", Gliwice, 2001, nr 8.

Jagodziński  D., Antyfotografia,   Wyższe  Studium  Fotografii w Gdańsku, Gdańsk, 2002 (praca dyplomowa).

Jurecki K., Czy istniała polska fotografia subiektywna, (w:) Fotografia polska lat 1946-1986, Materiały z sesji Instytutu Sztuki PAN, Biuletyn ZPAF (część I), Warszawa, 1987.

Jurecki K., Fotografia awangardowa - 2, „Projekt", 1987, nr 3.

Jurecki K., Kontynuatorzy Wielkiej Awangardy w fotografii -polskiej lat 50. Wystawa „Antyfotografia", -(w:) „Fotografowie filozofujący" i „Fotografowie wlasnych dróg", Biuletyn ZPAF, -Warszawa, 1987.

Jurecki K., O fotografii Jerzego Lewczyńskiego, (w:) Fotografia artystyczna na terenach pogranicza w latach 1945-1987, Materiały z II Sympozjum Szczecinie 13-15.11.1987, Szczecin, 1987.

Jurecki K., Początki neoawangardy, „Projekt", 1988, nr 6.

Jurecki K., 150 lat fotografii, „Projekt", 1989, nr 6.

Jurecki K., Fotografia w Krzywym Kole (w:) Galeria Krzywe Koło, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1991.

Jurecki K., Aura fotografii Jerzego Lewczyńskiego, „Format", 1991, nr 3-4.

Jurecki K., Nie tylko „Nysa", „Sztuka", 1991, nr 2.

Jurecki K., The Continuators of the Tradition of the Great Alan-Garde In Polish Photography of the 1950-ies. The „An-tiphotography" Exhibition, (w:) „Polish Art Studies", 1991, nr XII.

Jurecki K., Fotografia i awangarda w Polsce do 1990 roku (cz. H). Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej lat 40. i 50., EXIT, 1995, nr 4.

Jurecki K., Czym jest fotografia w koncepcji Jerzego Lewczyńskiego. W odpowiedzi Jerzemu Buszy, Galeria FF, Łódź, 1998 (katalog wystawy).

Jurecki K., Fotografia jak archeologia?, „Kalejdoskop", Łódź, 1998, nr 3.

Jurecki K., Historia fotografii polskiej do 1990, www.culture.pl Jurecki K., Utrwalić czas. Wyjść poza ograniczenia fotografii, (w:) Czas w fotografii. Czas fotografii, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa, 2001.

Jurecki K., O etosie fotografii. Na przykładzie kilku fotografów ze Śląska, „Fotografia", 2004, 15.

Karwat K., W kręgu awangardy, „Śląsk", 2004, nr 9.

Kiciński W, Nowe drogi czy wlasne ścieżki, „Fotografia", 1958, nr 9.

Kłos A., Uprzejmość wobec materii, „Arkusz", 2001, nr 10 Kubica J., Polska artystyczna fotografia w latach 80., „Inter­national Photography", Pekin, 1989, nr 3.

Lewczyński J., (w:) Contemporary Photographers - Encyclopaedia, Londyn, 1994.

Lewczyński J., (w:) Encyklopedie Internationale des Photographers 1839-1983, Hermance 1983, wyd. II. 1995.

Lewczyński J., (w:) Kto jest kim w Polsce, ed. IV, 2001.

Lewczyński J., (w:) Who is who w Polsce, ed. 2002.

Lifson B., Ań Interrupted Past Photography, „The Village Voice", Nowy Jork, 1979, nr 35.

Ligocki A.,   Dyskusyjna  wystawa  fotografiki, „Fotografia", 1957, nr 2.

Ligocki A., Wystawa Gliwickiego Oddzialu PTF, „Fotografia", 1958, nr 8.

Ligocki A., Rozwieść fotografię artystyczną z fotografiką, „Fotografia", 1958, nr 11.

Ligocki A., Fotograficzne penetracje, Kraków, 1979.

Ligocki A., Antyfotografia, „Fotografia", 1959, nr 9; przedruk (w:) „Almanach Fotografiki Śląskiej", 1988.

Łubowicz E., Fotografie Jerzego Lewczyńskiego,  (w:) Jerzy Lewczyński.  Fotografie,  BWA,  Wrocław,  2001   (katalog wystawy).

Łubowicz E., Fotografie Jerzego Lewczyńskiego, „Kwartalnik Fotografia", 2001, nr 5.

Łyczywek K., Rozmowy o fotografii, Szczecin, 2002. Nowosielski K., Jerzego Lewczyńskiego „Archeologia fotografii", „Topos", 1996, nr 3.

Nowosielski K., Jerzego Lewczyńskiego „Archeologia fotografii", (w:)Jerzy Lewczyński. Archeologia fotografii, Katowice, 1997.

O Gliwicach - dawnych i współczesnych, odnajdywaniu „znaków czasu" i o dniu naszym powszednim opowiada znanygliwicki fotograf Jerzy Lewczyński, „Magazyn Kulturalny", 2002, nr 3.

Sobota A., Anty fotografia i ciąg dalszy. Beksiński, Lewczyński, Schlabs, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 1993 (katalog wystawy).

Sobota A., Obraz jest jak pismo, „Obieg", 2001, nr 28.

Sobota A., Pismo świata, (w:) Jerzy Lewczyński. Fotografie, EWA, Wrocław, 2001 (katalog wystawy).

Sobota A., Fotografia niezależna, (w:) Katowicki underground artystyczny po roku 1953, Katowice, 2003.

Sobota A., Fotograficzna poezja wizualna. O kilku polskich twórcach,„Fototapeta", 2003, nr 1.

Sobota A., Fotografia i anty fotografia — nowe zjawiska w sztuce polskiej od lat 50. Beksiński, Lewczyński, Schlabs, (w:) A. Sobota, Konceptualność fotografii, Bielsko-Biała, 2004.

Sobota A., Fotograficzna poezja wizualna - o kilku polskich twórcach,(w:) A. Sobota, Konceptualność fotografii, Biełsko-Biała, 2004.

Struk J., Interpretations of the Ecvidence (w:) Photographinf the Holocaust. Interpretations of the Ecvidence, Boston, New York, 2004.

Szymańska M., Obecna przeszlość w re-fotografii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, 2002 (praca dyplomowa).

Szamańska M., Obecna przeszlość czyli o re-fotografii w Polsce, „Kwartalnik Fotografia", 2003, nr 11.

Śliwa M., O fotografii Jerzego Lewczyńskiego, Instytut Twórczej Fotografii, Uniwersytet Śląski filia w Opawie, Opawa, 1999 (praca dyplomowa).

Tokarska-Castani L, Nasze powiększenie. O twórczości Jerzego Lewczyńskiego, „Opcje", 1999, nr 3.

Waniek H., Archeologia negatywów, „Sycyna", 1998.

Waniek H., Finis Silesiae, Wrocław, 2003.

Wildner L., Fotografia Jerzego Lewczyńskiego, Wyższe Studium Fotografii w Warszawie, Warszawa, 1993 (licencjacka praca dyplomowa).

Wywiad K. Jureckiego z J. Lewczyńskim (w:) K. Jurecki, K. Makowski, Stówo o fotografii, Łódź, 2003.

Wystawa fotografii. Zdzistaw Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Schabs, Galeria Sztuki Nowoczesnej przy Staromiejskim Domu Kultury, Warszawa, 1958, s. nlb (katalog wystawy). Zjeżdżałka Ł, Fotografia według Jerzego Lewczyńskiego, (w:) Archeologia fotografii, Galeria „pf", Poznań (katalog towarzyszący spotkaniu autorskiemu).

J 50 lat fotografii polskiej. Prezentacje, Warszawa, 1991. Historia fotografii polskiej do 1990 (www.culture.pl)

Dokumentacja