Ryszard Grzyb  - Chleb, maslo, mleko i marmelada... 1998 olej

Ryszard Grzyb

Chleb, maslo, mleko i marmelada... 1998 olej