Marek Sobczyk  - Utamaro

Marek Sobczyk

Utamaro

Postępowaƒłem wedƒług drzeworytów Utamaro i zdobiƒłem kwatery. Motyw na szatach kobiet byƒł wzięty z plakatu "Pomo. jesteśmy gƒłodne", który pomagaƒłem zrobić córce do szkoƒły. Chciaƒłem poradzić sobie z wrażeniem jakie robi na mnie mangha (jej wewnętrzną konieczność przetƒłumaczenia każdego elementu na abstrakcję), tak więc radząc sobie i nie radząc przy zdobieniu kwater posƒłużyƒłem się szablonem z motywem piesków.